موضوع : خودآگاهی و آفرینش خود

سخنران : دکتر آزاده ملکیان

گفتگوي ما درباره زندگي هدفمند است و پاسخ به اين پرسش كه چگونه به لحظه لحظه زيستن و تك تك رفتارهاي خود نور شفافيت و روشني بتابانيم و شور خلاقيت و اطمينان ببخشيم. با الهام از كتاب دكتر بيل كراوفورد روان شناس كانادايي اهل تورنتو براي توضيح بنياد نظري بحث هدفمند زيستن از توضيح مختصر ساختمان و عملكرد كلي سه بخش از مغز صحبت مي كنيم و بعد پرسشهاي كليدي  كه پاسخ به آنها در هر لحظه روشن مي كند كه آيا ما درحال زيستن در بيست درصد تحتاني مغز خود هستيم(طبقه پايين مغز كه بيشتر آدمهادر بيشتر طول زندگي در آنجا لم داده اند) و اگر توجه پيدا كنيم  كه در پايين خانه مغز خود به سر مي بريم، باز پرسشهاي كليدي ديگري به ما كمك مي كند كه راه دستيابي به بالاخانه مغز يا هشتاد درصد فوقاني مغز يا همان نئوكورتكس  رابيابيم و هشيارانه در بالاخانه مغز بمانيم كه جايگاه قرارگيري منابع ما براي راه دادن هوشمندي، خلاقيت، كنجكاوي، شفقت و اعتمادبه نفس است. جهار سوال و جواب اساسي و تمريني براي متمركز و هشيارانه زيستن كه بعد از ان در هر جلسه احتمالي بعدي قادرم با استفاده از شالوده اي كه ريخته شده يا با تكرار نكات كليدي ان به يكي از موضوعات اختصاصي و پرخواستار  در روان شناسي گذر كنم و متمركز و هدفمند زيستن را بهعنوان شالوده اي براي پاسخ به طيف وسيعي از پرسشها يا انجام تمري براي مهارتهاي مختلف خوب زيستن و مديريت زندكي به كار ببرم.