سخنران : دکتر امیر ناظمی

موضوع : چرا برای دانشمند داشتن باید رمان نویس داشت