دکتر اکرم قدیمی

دکتر اکرم قدیمی

تحصیلات:
 • دکتری علوم سیاسی از دانشگاه جواهر لعل نهرو
سوابق اجرایی
 • عضو هیات علمی  معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1374
 • عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور   1385(دانشیار )
 • رئیس انجمن ترویج علم ایران
 • رئیس کرسی یونسکو در ترویج علم
 • عضو موسس انجمن ایرانی مطالعات زنان
 •  عضو هیات مدیره انجمن ترویج علم ایران
 • دبیر اولین دوره جایزه زنان در علم
 •  عضو موسس انجمن مطالعات صلح
 • دبیر کمیسیون انجمن های علمی
 • موسس شبکه نوآوری های مردمی
 • وی در زمینه های ترویج علم، انجمن های علمی، مطالعات زنان کتبی را نیز تدوین کرده است.
برخی از فعالیت های سطح بین المللی عبارت است از:
 • پیگیری در تاسیس کرسی  یونسکو در ترویج علم  و  ریاست کرسی یونسکو در ترویج علم
 • برگزاری کارگاه بین المللی ترویج علم، فناوری و نوآوری
 • پیگیری عضویت ایران در مرکز علم و فناوری جنبش غیرمتعهدها