موضوع سخنرانی :

آنها که برگشتند چه کرده اند؟

سخنران : دکتر مهدی کاروان

چکیده مطلب:

متن سخنرانی: