موضوع سخنرانی :

برخورد از نوع سوم

سخنران : مهندس حسین توحیدی

چکیده مطلب:

متن سخنرانی: