موضوع سخنرانی :

قفل های ذهنی و سلول آکادمیک

سخنران : دکتر اسماعیل نجار

چکیده مطلب:

متن سخنرانی: