موضوع سخنرانی :

کار را که کرد؟ آنکه اثربخشی داشت

دکتر شوان صدر قاضی

سخنران : دکتر شوان صدرقاضی

چکیده مطلب:

متن سخنرانی: