کار را که کرد؟ آنکه اثربخشی داشت.

چکیده مطلب:

در این سخنرانی، دکتر شوان صدرقاضی از تجربیات خود در توسعه مناطق محروم دنیا صحبت میکند و تجربیات خود در همکاری با سازمان ملل را بیان می کند.