سخنران : دکتر عرفان خسروی

موضوع : چطور طبیعی دان و دیوانه راه علم شویم؟