دکتر حسین استکی، پرفسور حسین استکی، بینشانه، بی نشانه، فرابگیریم فراتر برویم، رویداد بینشانه، سخنران، سخنرانی، تد تاک، ted talk، Bineshane، Bineshaneh، بینش، insite

پروفسور حسین استکی

بنیانگذار رشته علوم اعصاب شناختی در ایران
سوابق تحصیلی و کاری:
 ۱۳۷۷-۱۳۷۵ فوق دکتری علوم اعصاب شناختی ، موسسه تحقیقاتی ریکن ژاپن
 ۱۳۷۲-۱۳۶۸ دکتری علوم اعصاب ، دانشگاه تگزاس شمالی
۱۳۴۵-۱۳۵۷ دکتری پزشکی ، دانشگاه تهران
۱۳۸۶- تاکنون استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۱۳۷۸- ۱۳۸۹ پژوهشگر ارشد گروه مغز و شناخت موسسه علوم مغز توکیو ژاپن ۱۳۷۹ تاکنون رئیس گروه پژوهشی مغز و علوم شناختی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 ۱۳۸۵- تاکنون عضو هیات دبیره مجله pregress in neurobiology
۱۳۹۳- ۱۳۹۵ استاد مهمان دانشگاه Stanford
جوایز دریافت شده:
جایزه پژوهشگر برتر در سال ۱۳۸۵ از طرف وزارت علوم تحقیقات و فناوری
جایزه پژوهشگر برتر علوم پایه پزشکی ایران در سال ۱۳۸۶ از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 جایزه پژوهشگر برتر علوم پایه پزشکی ایران در سال ۱۳۸۷ از طرف فرهنگستان علوم پزشکی ایران

سخنرانی ها :