سخنران : دکتر شیما روشن ضمیر

موضوع : از هوشمندی تا شهر شرقی