موضوع سخنرانی :

علم، شبه‌علم و اجتماع علمی، تحلیلی بر توسعه نیافتگی علم در ایران

چکیده مطلب:

متن سخنرانی: