موضوع : از تحقیقات آکادمیک تا دنیای واقعی

سخنران : دکتر سیدمهدی خلیق رضوی

چکیده مطلب:

متن سخنرانی: