موضوع : نسبت سلامت اجتماعی و تاب آوری طبیعت

سخنران : محمد درویش

چکیده مطلب:

متن سخنرانی: