موضوع : تراژدی دارالفنون وکمدی دانشگاه

سخنران : دکتر امیراحسان کرباسی زاده

چکیده مطلب:

متن سخنرانی: