موضوع : فناوری! چرا آگاهی شیوه به کارگیری فناوری از توسعه آن مهمتر است؟

سخنران : دکتر حسین مدنی

چکیده مطلب:

متن سخنرانی: