دکتر سارا پهلوان

دکتر سارا پهلوان

  • کارشناسی زیست‌شناسی دانشگاه گلستان
  • کارشناسی ارشد فیزیولوژی دانشگاه شیراز
  • دکتری فیزیولوژی از Saarland University آلمان در سال 2012.
تخصص وی الکتروفیزیولوژی سلول‌های قلبی است و در دوره‌ی دکتری روی کانال‌های مختلف سلول‌های قلبی و ماشین کلسیم داخل سلولی در مدل‌های بیماری‌های قلبی در موش‌های ترانس‌ژن مطالعاتی به انجام رساند.
در دوره پسادکتری در Medical University of South Carolina به مطالعه‌ی کانال کلسیمی شبکه سارکوپلاسمی در سلول‌های قلبی و سلول‌های قلبی بیمار تاکیکاردی بطنی حاصل از تمایز سلول‌های بنیادی پرتوان القائی پرداخت.
در سال 1۳۹۵ به‌ عنوان محقق پسادکتری به گروه قلب و عروق پژوهشگاه رویان پیوست و تحقیقات خود را روی مدل‌های بیماری قلبی با استفاده از تمایز سلول‌های بنیادی پرتوان القائی بیماران همچنین آزمون داروهای جدید دنبال کرد.
هم‌اکنون به‌عنوان عضو هیئت علمی گروه قلب و عروق، تحقیقات خود را در زمینه‌های مذکور دنبال می‌کند.

سخنرانی ها :

به کوچکی یک قند آلی، به بزرگی حیات