دکتر الهه الهی

دکتر الهه الهی

* برنده جایزه پیشکسوتان نخستین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
* مدرک کارشناسی زیست شناسی را در سال 1349 از دانشگاه کالیفرنیا و مدرک دکتری زیست شناسی را در سال 1355 از دانشگاه میشیگان آمریکا اخذ نمود. سپس به پژوهش در این حوزه در دوره پسادکتری در دانشگاه UCSF  در کالیفرنیا پرداخت.
وی کتب متعددی از جمله زیست شناسی پیش دانشگاهی (زیست شناسی سلولی و مولکولی)، Molecular Analysis and Genome Discovery، Bacterial Artificial  Chromosomes را تاکنون تالیف و کتب ساختار ژن و رونویسی، زیست شناسی (2 جلد) و … را ترجمه و چاپ نموده و مقالات متعددی در نشریات بین المللی و داخلی در کارنامه خود دارد.

سخنرانی ها :

چهل سال در محیط آکادمیک ایران