دکتر علینقی مشایخی

پروفسور علینقی مشایخی

  • دکتری مدیریت از دانشگاه MIT
  • کارشناسی، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، ایران 1349
بنیانگذار و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
بنیانگذار و رئیس موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه
راه اندازی کنفرانس سالانه بین المللی مدیریت
راه اندازی دوره های MBA فوق لیسانس (برای اولین بار در کشور بعد از انقلاب) و دکتر مدیریت
مشارکت در تاسیس بنیاد حامیان دانشگاه صنعتی شریف و عضو هیئت موسس و هیئت امنای آن
رئیس انجمن بین المللی سیستمهای دینامیکی در سال 2001
عضو جامعه بین المللی پویایی شناسی سیستمها و رئیس آن در سال 2001
متخصص در حوزه های پویایی شناسی سیستم ها، مدیریت استراتژیک، و سازمانهای یادگیرنده

سخنرانی ها :