دکتر شقایق حقجوی‌جوانمرد

دکتر شقایق حقجوی جوانمرد

مراتب علمی : 

  • دکتری حرفه ای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سال ۱۳۸۱
  • دکتری تخصصی فیزیولوژی عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سال ۱۳۸۶
  • دوره تکمیلی آنژیو ژنز، کلینیک کلیولند آمریکا، سال ۲۰۱۰دوره تکمیلی
  • سلولهای بنیادی، دانشگاه آیوا آمریکا، سال ۲۰۱۱ 

 

سمت ها:

  • معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • رئیس مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی
  • عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

سخنرانی ها :