محمد داوری، سخنران بینشانه، رویداد بینشانه

محمد درویش

کنشگر محیط زیست، روزنامه نگار و کویرشناس است. او به عنوان پژوهشگر حوزه بیابان و شناخت مولفه های بیابان زایی در مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور خدمت می کند و می کوشد درک مشترکی از اهمیت محیط زیست را در سطح جامعه و سیاستمداران رقم زند .
وی همچنین از مشوقان و همراهان جدی ترویج مکتب مدرسه طبیعت و نفی خودرو محوری در مبلمان شهری است . محمد درویش کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت محیط زیست از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (تهران) اخذ کرد .
دانشنامه کارشناسی ارشد وی (امکان سنجی مدیریتی در استفاده از روش فائو و پونپ برای تهیه نقشه بیابان زایی ایران، به عنوان پژوهش برتر سال ۱۳۷۸ وزارت جهاد سازندگی وقت انتخاب شد.
وی دارای تالیفاتی در حوزه محیط زیست ، منابع طبیعی و مدیریت آب در ایران هستند .