گراف

چکیده مطلب:

مهندس مجید دهبیدی پور در این ویدئو از اهمیت و ارزش ارتباطات می گوید و تجربیاتی در این خصوص بیان می کند که نمایانگر ارزش تعداد و سطح روابط انسانی است و آنرا برای هر فردی که در فضای کسب و کار فعالیت میکند ضروری می داند.

همچنین در پایان توصیه ای ارزشمند برای جوانان ارائه می کند.