دکتر علی فرشیدفر، سخنران بینشانه

دکتر علی فرشیدفر

تحصیلات:
 • دكتراى مهندسى پليمر از دانشگاه علوم و تحقيقات
 • کارشناسی ارشد مهندسى پليمر از دانشگاه صنعتى اميركبير
فعایتها و سوابق شغلی:
 • قائم مقام گروه پژوهش صنعت مدرن
 • مدير عامل شركت دانش بنيان ايران آهار
 • رئيس هيئت مديره شركت فناوران اميركبير
 • رئيس هيئت مديره شركت سيمين آسايش

 

برخی عناوین و افتخارات:
 • مدير پروژه طرح برتر پژوهشى كشور
 • مدير نمونه يونيدو
 • مولف ٣٣ مقاله و ٤ كتاب علمى و تخصصى
 • مجرى طرح هاى متعدد فناورانه و صنعتى
 • برگزيده جشنواره هاى متعدد فناورى و نوآورى