دکتر مهدی صلای نادری، سخنران بینشانه،

دکتر سعید سهراب پور

تحصیلات:
  • کارشناسی

 

زمینه تحقیقات:
  • ابزارهای

 

افتخارات:
  • برنده