سخنران : دکتر لیلا علی بیگلو

موضوع : درختانی که نمیگذارند جنگل دیده شود